RODO

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Izba Adwokacka w Olsztynie, ul. Linki ¾. Obowiązki Administratora 
pełni  Adwokat Andrzej Wasilewski.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: ora.olsztyn@adwokatura.pl , telefonicznie pod numerem 89 527 34 45  lub pisemnie na adres siedziby administratora: Izba Adwokacka w Olsztynie ul. Linki 3/4, 10-534 Olsztyn.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów określonych w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. 
Prawo o adwokaturze ( tekst jedn.Dz. U. z 2019 r. poz. 1513 z późn.zm.) w szczególności :

          a. prowadzenia list adwokatów i aplikantów adwokackich  w zakresie określonym w ustawie Prawo o adwokaturze
               (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513 z późn. zm.) Art. 49 pkt 1 i 2.

          b. prowadzenia ewidencji obowiązkowych polis odpowiedzialności cywilnej zgodnie z art. 8a pkt 1 i 3 Ustawy Prawo o adwokaturze
              (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513 z późn. zm.)

          c. prowadzenia analiz w celu składania sprawozdań określonych w Ustawie Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513 z późn.zm.) 
              Art. 40 pkt 3

          d. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania
              danych jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na umożliwieniu administratorowi ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich
              praw  przed możliwymi  roszczeniami.

Dane osobowe dotyczące adwokatów i aplikantów adwokackich przetwarzane przez  Administratora obejmują zakres określony ustawą Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr 55/2016 Naczelnej Rady Adwokackiej § 21 pkt 7.tj. imiona i nazwisko, datę
i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, numer PESEL, datę uchwały o wpisie na listę i numer wpisu na listę, datę uchwały o skreśleniu z listy, informację o zawieszeniu w czynnościach zawodowych , formę wykonywania zawodu, informację o prawie zastępowania adwokata , dane teleadresowe w tym numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej , informację o preferowanych dziedzinach praktyk oraz znajomości języków obcych .


Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu lub w związku wykonaniem przez Administratora obowiązków określonych ustawą Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513 z późn. zm.)
 

Dane osobowe dotyczące adwokatów i aplikantów adwokackich przetwarzane przez  Administratora przekazujemy organom adwokatury w celu spełnienia obowiązków określonych w Art. 49 pkt 3 ustawy Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513 z późn. zm.)  poprzez  udostępniony system informatyczny w celu ich publikacji w Krajowym Rejestrze Adwokatów i Aplikantów Adwokackich. 
 

Dane osobowe adwokatów i aplikantów adwokackich publikujemy na stronie internetowej Izby adwokackiej w zakresie określonym w Art. 49 pkt 1. Ustawy Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513 z późn. zm.).
 

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą osoby, którego te dane dotyczą.
 

Dane osobowe dotyczące adwokatów i aplikantów adwokackich będą przetwarzane przez okres czynnego wykonywania zawodu adwokata a po ustaniu aktywności zawodowej  przez okres  określony  w  art. 51u ust 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j.).
 

Każdej Osobie przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.

Każdej Osobie przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, które  dostarczył administratorowi tj. do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Osoba może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 

Każdej Osobie  przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych na podstawie przesłanki prawnie uzasadnianego interesu administratora, to jest przetwarzanie danych w celu: komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych w tym profilowania niezgodnego z wyrażoną wolą osoby której dane osobowe  dotyczą, ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora a także w celu analitycznym i statystycznym.
 

Każdej Osobie  przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.


KALENDARZ WYDARZEŃKliknij w znacznik by przeczytać treść wydarzenia.